Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

 • PPHU ”Paweł” – Paweł Mierzejewski ”Zacisze Trzech Gór, zwany dalej Zamawiającym.
 • Adres zamawiającego/miejsce realizacji zamówienia: 58-330 Jedlina Zdrój, ul. Pokrzywianka 10Tel. 502 771 888
 • Osoby uprawnione do udzielenia wyjaśnień: Wioletta Mierzejewska
 • numer telefonu: 502 771 888

Miejsce składania ofert:

 • Wersja papierowa (podpisana): PPHU ”Paweł” – Paweł Mierzejewski ”Zacisze Trzech Gór”,ul. Pokrzywianka 10, 58-330 Jedlina Zdrój.(biuro czynne w godzinach 08.00-16.00)
 • Wersja elektroniczna (scan podpisanej oferty): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawców dla zadań przewidzianych do wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2. Zamówienie jest objęte dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Tytuł operacji: „Rozwój działalności turystycznej w obszarze LGD Sowiogórskie poprzez realizację projektu firmy PPHU Paweł – Paweł Mierzejewski Zacisze Trzech Gór”.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne z uwzględnieniem obowiązku traktowania na równych prawach wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu zakupowym w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i efektywnej konkurencji.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne kuchni, łazienki, sali małej i salonu w obiekcie turystycznym pensjonat „Zacisze Trzech Gór” w Jedlinie Zdrój. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje dostawę materiałów oraz roboty budowlane w obiekcie, w tym: wymiana okien, wymiana drzwi, montaż sufitów podwieszanych, ułożenie podłogi z desek, cyklinowanie parkietu, wykonanie posadzki, układanie płytek podłogowych, układanie płytek ściennych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż armatury łazienkowej, modernizacja instalacji elektrycznej, malowanie ścian.Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych określony jest w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

2. Zamawiający zastrzega, że wszelkie materiały potrzebne do wykonania prac modernizacyjnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia mają mieć jakość co najmniej średnią. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach technicznych proponowanych przez Wykonawcę lecz każdorazowo akceptowanych przez Zamawiającego.

3. Ostateczny, możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 30.03.2019r.

4. Maksymalny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia podany w dniach to 273 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 

IV. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

1) posiadanie doświadczenia w wykonywaniu prac modernizacyjnych obejmujących dostawę materiałów i roboty budowlane w obiektach turystycznych,

2) złożenie oświadczenia o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w kierowaniu pracami modernizacyjnymi, będącymi przedmiotem zamówienia,

3) złożenie oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

4) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

5) złożenie oświadczenia o braku powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym.

 

V. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów. Forma dokumentów.

1. Oferta winna zawierać przynajmniej:

a) dane identyfikacyjne oferenta,

b) datę sporządzenia oferty,

c) wartość oferty (netto oraz brutto),

d) termin ważności oferty,

e) podpis wykonawcy, lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu,

f) termin realizacji zamówienia,

g) warunki gwarancji.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą wszystkie dokumenty wymienione w załącznikach zapytania ofertowego.

3. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

4. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się przesłanie scanu oferty podpisanej (dotyczy postępowania z możliwością składania ofert drogą elektroniczną).

5. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

 

VI. Kryteria oceny ofert wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji.

Kryteria oceny ofert (nazwa oraz waga):

 • - cena brutto 70%
 • - termin realizacji podany w dniach 20%
 • - okres gwarancji podany w miesiącach 10%

Sposób przyznania punktacji:

(1) Cena brutto

Punkty w ramach kryterium ceny zostaną wyliczone wg wzoru:

Ilość przyznanych punktów = Cn: Cb x 70.

gdzie: Cn - cena najniższa,

Cb - cena badana.

Cena zawarta w ofercie ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

(2) Termin realizacji podany w dniach

Punkty w ramach kryterium termin zostaną wyliczone wg wzoru:

ilość przyznanych punktów = Tn:Tb x 20

gdzie: Tn: najkrótszy termin realizacji podany w ofertach (w dniach)

Tb: termin podany w ofercie badanej (w dniach)

Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 273 dni od dnia złożenia zamówienia.

(3) Okres gwarancji podany w miesiącach

Punkty w ramach kryterium okres gwarancji zostaną obliczone wg wzoru:

ilość przyznanych punktów= Gb:Gn x 103

gdzie: Gb: okres gwarancji badanej oferty (w miesiącach)

Gn: najdłuższy okres gwarancji w ofertach (w miesiącach)

W kryterium: Okres gwarancji podany w miesiącach maksymalne przyznane punkty będą obliczane dla okresu 60 miesięcy. Dla dłuższego okresu gwarancji wskazanego na ofercie punkty będą liczone jak dla okresu 60 miesięcy.

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

1. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.

2. W przypadku gdy cena brutto nie stanowi jedynego kryterium wyboru oferty, jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają tożsamą ilość punktów uniemożliwiając wybór oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę tego Wykonawcy, który wskazał niższą cenę.

3. Ocena ofert dokonywana będzie na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.

 

VII. Informacja o przesłankach wykluczenia Wykonawcy

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku następujących okoliczności:

 • - w przypadku istnienia powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a Wykonawcą; Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
 • - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
 • - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
 • - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VIII. Informacja o przesłankach odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci oferty :

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

b) złożone przez Oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,

c) złożone przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy,

d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

 

IX. Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w miejscu składania ofert pod adresem wskazanym w punkcie I zapytania ofertowego do dnia 28 czerwca 2018r., do godziny 16.00.

2. Akceptowalne formy składania ofert:

a. przesyłka pocztowa,

b. poczta kurierska,

c. osobiście,

d. droga elektroniczna (scan oryginału oferty podpisanej).

3. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert.

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez minimum 30 dni.

5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Wykonawca może wycofać ofertę.

 

X. Inne zastrzeżenia

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zakazana jest zmiana treści oferty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie w szczególności, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia dodatkowego 7-dniowego terminu, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

5. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych bądź kapitałowych z Zamawiającym.
 4. Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że jedna osoba posiada uprawnienia w kierowaniu robotami budowlanymi (prace modernizacyjne będące przedmiotem zamówienia).
 5. Załącznik nr 5 Opis prac modernizacyjnych.
 6. Załącznik nr 6 Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w kierowaniu pracami modernizacyjnymi, będącymi przedmiotem zamówienia.
 7. Załącznik nr 7 Wzór umowy.

 

Pełna treść zapytania - pobierz.

Skontaktuj się z nami!

logo lgd

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu Rozwój działalności turystycznej w obszarze LGD Sowiogórskie poprzez realizację projektu firmy PPHU Paweł – Paweł Mierzejewski Zacisze Trzech Gór, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług edukacyjnych – gastronomicznych na obszarze LGD Partnerstwo Sowiogórskie.

Zacisze Trzech Gór

ul. Pokrzywianka 10, 58-330 Jedlina-Zdrój 

 

Rezerwacje noclegów

502 771 888


Pobyty dla grup i organizacja imprez

502 771 888


Restauracja

74 885 52 38

501 383 624

502 771 888


zacisze.jedlina@gmail.com

Dane do przelewu:

Paweł Mierzejewski

"Zacisze Trzech Gór" 

92 1020 5095 0000 5902 0015 7040

Informujemy, że na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to aby były zapisane w pamięci urządzenia. Czytaj więcej…

OK, rozumiem.

Informujemy, że na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach statystycznych. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to aby były zapisane w pamięci urządzenia.


Polityka plików cookies

Polityka prywatności